Vergoedingen mantelzorg

Iemand die door ziekte of ouderdom niet meer goed voor zichzelf kan zorgen heeft vaak hulp nodig om thuis te kunnen blijven wonen. Het is mogelijk om hier professionele hulp voor in te schakelen, maar ook vanuit de directe omgeving is hulp vaak al goed mogelijk. Mantelzorgers kunnen voor de verzorging die zij bieden ook in aanmerking komen voor vergoedingen via de overheid of zorgverzekering.

Definitie mantelzorger

Een mantelzorger is iemand die gedurende een langere periode voor een hulpbehoevend persoon in haar directe omgeving zorgt. Meestal is de extra zorg nodig door ouderdom, een beperking of ziekte. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener. De mantelzorger neemt de zorgtaken op zich, omdat hij/zij zich in de directe omgeving van de persoon bevindt en een sociale band met de hulpvrager heeft.

Vergoedingen mantelzorger

De verzorging die een mantelzorg op zich neemt kan veel tijd in beslag nemen. Soms moet hierdoor (deels) een baan opgezegd worden. Een mantelzorger komt daarom ook in aanmerking voor een financiële vergoeding, dit noemt men inkomsten vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).

Persoonsgebonden budget en mantelzorg

Alle mensen die door ouderdom, ziekte of een handicap extra zorg nodig hebben, komen in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met een pgb kan een hulpvrager zelf zijn zorg inkopen. Dit kan een professionele verzorger zijn, maar ook een mantelzorger. Wanneer de verzorging door een mantelzorger wordt gedaan, dient er wel een contract tussen de verzorger en de hulpvrager te zijn. Hierin staat de zorg en de bijbehorende vergoeding beschreven.

Het aanvragen van een pgb

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het toekennen van het pgb. Hier gelden strenge eisen voor, maar wanneer je aan de eisen voldoet mag je niet geweigerd geworden. De hoogte van het pgb hangt af van de hoeveelheid en de soort zorg die de hulpbehoevende nodig heeft. Je kan voor meer informatie terecht bij het Gemeenteloket van je woonplaats.

Vanaf 2015 ontvang je het pgb niet meer daadwerkelijk als storting op je bankrekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt verantwoordelijk voor de uitbetaling. Je geld wordt dus gestort op rekening van de SVB en deze betaalt vervolgens hiermee je rekeningen aan zorgverleners.