Veranderingen in 2015

Veranderingen zorgverzekering 2015

Het is ieder jaar weer afwachten wat er met het zorgverzekeringspakket gaat gebeuren. De afgelopen jaar zijn door de overheid onder andere de fysiotherapie en psychiatrie hervormd. Ook voor 2015 zijn de wijzigingen zo goed als bekend. De belangrijkste hervorming ligt volgend jaar bij de langdurige zorg. Dit heeft ook gevolgen voor de premies en het eigen risico. Bekijk hier een overzicht van de verwachte veranderingen.

Zorgpremie stijgt

Over de stijging van de zorgpremies zijn nog geen zekerheden, maar er is door vakbewegingen berekend dat de zorgpremies wellicht met zo’n 20 procent zullen stijgen. Dit leidt tot een gemiddelde nominale zorgpremie van 144 euro per maand. De stijging van de premies zal een direct gevolg zijn van het inperken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hierdoor komen er meer kosten voor thuis- en verpleegzorg bij de zorgverzekeraar en het basispakket te liggen. Dit wordt doorberekend in de maandelijkse premie. De overheid zal ook een deel van de lastenverhoging oppakken.

Eigen risico omhoog

Er wordt verwacht dat het minimale wettelijke verplichte eigen risico volgend jaar met zo’n 40 euro zal stijgen. Dit zal betekenen dat het eigen risico in 2015 naar 400 euro zal gaan. Het totale (deels vrijwillige) eigen risico kan volgend jaar dus 910 euro bedragen. Als belangrijkste reden voor de stijging wordt ook weer de verplaatsing van de langdurige zorg naar de zorgverzekeraars en gemeenten genoemd. Er wordt wel verwacht dat lage inkomens hiervoor een compensatie zullen ontvangen via de zorgtoeslag.

AWBZ wordt hervormd

Er staan voor 2015 ingrijpende hervormingen op de planning voor de zorg. De AWBZ wordt namelijk op een andere manier ingericht. De AWBZ komt nu voor rekening van de overheid en reguleert verpleging en thuiszorg. Vanaf 2015 zal dit ingekort worden en zal dit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gaan heten. Een deel van de verantwoordelijkheid van de AWBZ komt bij de zorgverzekeraars en gemeenten (de Zorgverzekeringswet – Zvw) te liggen, dezen moeten vanaf 2015 thuiszorg en zware zorg gaan regelen. Met de nieuwe regelingen moet het aantal mensen dat op latere leeftijd of bij ziekte thuis blijft wonen sterk omhoog gaan en 3,5 miljard bespaard worden. De zorgverzekeraars hebben echter veel kritiek op de wijzigingen en stellen dat 2015 te snel is voor de officiële invoering en willen uitstel.

Jeugdpsychiatrie

Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van kinderbescherming en jeugdreclassering bij gemeenten. Dit is een gevolg van de nieuwe Jeugdwet die voor efficiëntie rondom jeugdzorg moet leiden. Door het invoeren van deze Jeugdwet en de veranderingen zal jeugdpsychiatrie vanaf volgend jaar niet meer vergoed worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Op het schrappen van psychologische hulp voor kinderen is veel kritiek geuit door ouders, psychiaters en hoogleraren.

Overige veranderingen

Er zijn nog een aantal wijzigingen rondom het basis- en aanvullende pakket die hoogstwaarschijnlijk zullen worden doorgevoerd in 2015:

  • Verpleging en verzorging zonder verblijf, de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), de zintuigelijke gehandicaptenzorg en het tweede en derde jaar ambulante geestelijke gezondheidszorg worden toegevoegd aan het basispakket.
  • De reiskosten van nog levende donorpatiënten komt bij de patiënten zelf te liggen in plaats van bij de ontvangers van de organen.
  • Geriatrische revalidatie zal vanaf 2015 een week na het ziekenhuisverblijf starten in plaats van direct na het verblijf.

Prinsjesdag

Wat er precies gaat veranderen rondom de zorgverzekering wordt pas op Prinsjesdag officieel bekend gemaakt. Dit vindt altijd plaats op de derde dinsdag van september. Tot die tijd is het dus nog niet duidelijk hoe de basisverzekering er in 2015 uit zal zien en kan er geen uitsluitsel worden gegeven over stijgende prijzen en vergoedingen.