Welkom bij Zorgpremies.nl Zorgverzekering vergelijken
Contact

Veranderingen langdurige zorg

In 2015 zijn er aantal grote veranderingen doorgevoerd in het zorgverzekeringsstelsel. Deze wijzigingen hebben te maken met de langdurige zorg. Zo komt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) geheel te vervallen. Alle taken die al jarenlang onder deze wet vallen worden verdeeld onder zorgverzekeraars, de overheid en gemeenten. Voor volwassenen en kinderen die nu al bepaalde langdurige zorg ontvangen zal er een overgangsregeling gaan gelden.

Infographic

infographic langdurige zorg

Nieuwe wetten langdurige zorg

In de afgelopen jaren kon iedereen die langdurige zorg nodig had hiervoor een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze langdurige zorg heette de AWBZ-zorg, vernoemd naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten waaronder deze vorm van zorg viel. Vanaf 2015 bestaat de AWBZ niet meer. Deze wet wordt vervangen door vier verschillende wetten, namelijk:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): de huidige vorm van deze wet wordt uitgebreid
 • Jeugdwet: deze bestaande wet wordt aangepast en anders uitgevoerd
 • Wet langdurige zorg (Wlz): dit is een nieuwe wet die onderdelen van de AWBZ opvangt
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw): deze wet krijgt meer taken en wordt aangepast

Vanuit welke wet je volgend jaar ondersteuning krijgt en bij welke organisatie je dus een aanvraag moet doen, is afhankelijk van de soort langdurige zorg die je nodig hebt. Je leest hierover meer op de website https://www.regelhulp.nl/.

Zorg via gemeenten

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit houdt in dat vooral persoonlijke zorgverlening en zorg aan kinderen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te liggen. Hier is voor gekozen, omdat de gemeenten dichter bij hun inwoners staan dan de overheid doet. De taken die de gemeenten gaan uitvoeren zijn:

 • Assistentie bij zelfredzaamheid in huis
 • Assistentie bij het dagelijks deelnemen aan de samenleving
 • Bijstand van mantelzorgers
 • Het regelen van opvang en beschermd wonen
 • Het opvangen van alle zorg rondom kinderen onder 18 jaar met problemen
 • Het toekennen van het PGB

Een belangrijke verandering is dat de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) vanaf 2015 dus niet meer onder de Zorgverzekeringswet valt, maar onder de Jeugdwet van gemeenten. Dit betekent dat er volgend jaar vanuit de basiszorgverzekering geen vergoeding meer is voor zaken als jeugdpsychiatrie en dyslexiezorg. Daarnaast wordt het PGB volgend jaar niet meer uitgekeerd aan de patiënt, maar gaan alle betalingen via de Sociale Verzekeringsbank.

Zorg via zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zorgverzekeringswet. De taken die onder de hoede van de zorgverzekeraars vallen zijn:

 • Langdurige GGZ
 • Wijkverpleging
 • Intensieve thuiszorg voor volwassenen en kinderen met een indicatie
 • Thuiszorg voor mensen met terminale ziektes

Nieuw voor de zorgverzekeraars is het regelen van wijkverpleging. Deze verpleging valt vanaf 2015 daarom onder de basiszorgverzekering. Net zoals bij de huisarts hoeft hier ook geen eigen risico voor betaald te worden. Door deze veranderingen kunnen meer mensen van verpleging aan huis gebruikmaken en daardoor langer thuis blijven wonen.

Zorg via overheid

De overheid gaat de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) op zich nemen. Hiertoe zullen de volgende zorgtaken behoren:

 • Het verzorgen van de groep meest weerloze gehandicapten en ouderen
 • Het regelen van wonen en verblijven in zorginstellingen
 • Het regelen van overkoepelende zorgpakketten (integrale zorg)
 • Permanente en 24-uurs zorg

Vooral de meest zware en langdurige zorgtaken uit de AWBZ zijn ingedeeld onder de geheel nieuwe Wlz. De meest kwetsbare groep zorgbehoevende valt vanaf 2015 dus nog onder de zorg die door de overheid wordt verleend.

Reden wijzigingen

De belangrijkste reden achter het geheel aanpassen van de manier waarop langdurige zorg geregeld wordt, ligt in de kabinetsplannen om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Door gepaste thuiszorg van familie, wijkverpleging of andere zorgverleners moet dit bereikt worden. De reorganisatie moet er uiteindelijk voor zorgen dat er de komende jaren hoge bedragen bespaard worden op de langdurige zorg.